ბრაუზერების მხარდაჭერა


ვებ-გვერდზე განთავსებული ყველა ვებ-ფონტის პაკეტი შეიცავს ფაილებს შემდეგი გაფართოებებით: .ttf, .eot, .woff, .woff2 და .svg, რაც იძლევა, იმის საშუალებას, რომ მხარდაჭერა ჰქონდეს ისეთ ბრაუზერებშიც კი, როგორიცაა Internet Explorer 6.


დესკტოპ ბრაუზერების მხარდაჭერა

Chrome Safari Firefox Opera IE
3.5+ 3+ 3.5+ 10.1+ 6+

მობილური ბრაუზერების მხარდაჭერა

IE Mobile Android Browser Opera Mobile Chrome For Android Firefox For Android iOS Safari
10+ 2.2+ 12+ 44+ 40+ 4.3+

სტატისტიკა ბრაუზერების შესახებ აღებულია caniuse.com-დან.